Ev İşçilerinin Sorunları ve Talepleri Neler? – KEİG Platformu

0

Ev işçisi, istihdam ilişkisi içinde ev ve bakım işlerini yapan kişidir. Buna göre ev işçisi tanımı, tam zamanlı veya yarı zamanlı (part-time) ev ve bakım işleri yapan; bir veya birden fazla işveren için çalışan; ülke vatandaşı olan veya olmayan; evde yaşayan veya yaşamayan ev işçilerini kapsar. Ev temizliği, bahçıvanlık, aşçılık, dadılık, çocuk, yaşlı bakıcılığı gibi işler ev işçilerinin sunduğu ev hizmetleri içerisinde yer almaktadır.

Ev hizmetleri, kentte başka iş bulamayan düşük eğitimli ve vasıfsız kabul edilen kadınlar açısından önemli bir istihdam alanıyken, çalışan orta ve üst sınıf kadınlar için ise önemli bir hizmet alımı alanıdır. Kadınlığın doğal bir uzantısı olarak görülen ev işleri ve yaşlı, hasta ve çocuk bakımı gibi yükümlülükler çalışma hayatı içinde kalmak isteyen orta ve üst sınıf kadınlar için piyasadan karşılamak zorunda kaldıkları bir sorumluluk durumundadır. Kurumsal bakım hizmetlerinin yok denecek kadar az ve özel bakım hizmetlerinin ise oldukça pahalı olması, kadınları enformel sektörden hizmet almaya itmektedir.

ILO’nun 2013 yılının Ocak ayında yayınladığı rapora göre, dünya ölçeğinde 52 milyon ev işçisi vardır. Bunların yalnızca yüzde 10’u genel iş düzenlemeleri içinde ve diğer işçilerle eşit ölçüde hak ve güvence kapsamında yer almaktadır. Türkiye’de ise TÜİK/EUROSTAT verilerine göre 2011 yılında yaklaşık 150.000 kişi ev işçisi olarak çalışmaktadır. Ancak bu alandaki araştırmaların yetersizliği veri eksikliğine neden olmakta, bu durum gerçek sayının çok daha fazla olması ihtimalini güçlendirmektedir. 2012 Nisan ayı itibariyle toplam sigortalı ev işçisi sayısı sadece 5.079’dur. Yani alana dair eksik verilerle dahi ev işcilerinin %97’sinin kayıtdışı olduğu görülmektedir. Ev işçilerinin %90’dan fazlasının kadın olduğu söylenebilir.

Kayıtdışılık, ev hizmetlerinde en temel sorunlardan biri olarak karşımızda durmaktadır. Kayıtdışılık hak kaybı ve iş güvenliğinden yoksun çalışmayı beraberinde getirmektedir. Ev İşçileri Dayanışma Sendikası’nın (Evid-Sen) resmi olmayan verilerine göre 2012 yılında 51 ev işçisi kadın “iş cinayeti”ne kurban giderken, 400’den fazlası taciz ve tecavüze uğramış, 3 bin ev işçisi kadın ise iş kazası geçirmiştir.

Ancak mevcut durumu ile “kayıtlı çalışma”, ev işçisi için hak kayıplarının ortadan kalması ve iş güvenliği anlamına gelmemektedir.

Mevcut Yasal Durum

Ev işçileri, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4.maddesinin (e) fıkrası ile İş Kanunu kapsamının dışında bırakılmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda, sigortalı sayılmayanlar başlıklı paragrafın 6/C bendinde (değişik:17.4.2008-5754/4. mad.) ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç) ibaresi yer almaktadır. Yani, bir aydan az bir aydan az gün çalışanlar sürekli olarak çalışıyor kabul edilmediği için günü birliğine veya haftanın yahut ayın belirli günlerinde evlere giderek temizlik ve bakım hizmetleri veren kişiler sigorta kapsamı dışında bırakılmıştır. Ancak 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile ilk defa “kısmi süreli” çalışmalar yasal olarak düzenlenmiştir. Bu durumda haftada 1 gün bile olsa kısmi süreli bir iş sözleşmesi yapılmışsa, bu çalışma kısmi süreli çalışmadır ve 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki sürekli iş tanımına uygun olduğundan, 5510 sayılı Kanuna göre de “ücretli ve sürekli” iş niteliğinde sayılmaktadır. Bu nedenle, artık ücret karşılığı ve kısmi süreli olarak çalışan ev hizmetlilerinin sigortalarının yapılması yasa gereğidir.

Ev hizmetlerini aslen 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun iş sözleşmesine ilişkin hükümleri ve genel hükümleri düzenlemektedir. Borçlar Kanunu, ev işçilerine İş Kanunu’ndakine benzer bazı haklar getirmekle birlikte gerçek hayatta, ne ev işçileri ne de onların işverenleri bu Kanun hükümlerinden haberdardır.

Yukarıda belirtildigi üzere kısmi süreli olarak çalışan ev işçilerinin de sigortalanması mümkündür. 1977 Aralık ayından beri ücretli ve sürekli çalışan ev işçilerinin sigortalanması gündemde olsa da uygulamanın denetlenmesi yakın zamanın meselesi haline gelmiştir. Böylece haftanın birkaç günü farklı işverenler için çalışan ev işçilerinin de sigortalı olabilmelerinin yolu açılmıştır. Ancak 2012 yılında getirilen uygulama ile kısmi süreli çalışanların ay içinde çalışmadıkları günler için sağlık sigortası primi ödemesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu tarihten itibaren kısmi süreli olarak sigortalananlar, 30 güne tamamlamak üzere kalan günlerin genel sağlık sigortası primini yatırmak durumundadırlar ya da eksik gün nedenini kod7 puantaj olarak kaydetmelidirler. Yapılan yasal değişiklikler çerçevesinde denetimler başlamış olmakla birlikte, ne ev işçilerinin kendileri ne de işverenleri sigorta yaptırma gereğinin ve yapılmaması durumundaki yaptırımların farkında değildir.

Diğer taraftan isteğe bağlı sigortalılık hükümet tarafından alternatif olarak sunulmaktadır. Ancak isteğe bağlı sigortalı, SSK’lı bir işçinin kullanabildiği birçok hakkı kullanamaz. Bu sigorta iş kazaları ve meslek hastalıklarını kapsamaz. Ayrıca, SSK’lı işçiden daha geç emekli olunması ve daha düşük ücret anlamına gelir. Yanı sıra, bireyin ekonomik zorluk sebebiyle ödemeleri aksatması halinde de kesintiye uğrayacağı ve çoğu zaman sigortalıya emeklilik şansı tanımadığı için çözüm olmamaktadır. Diğer taraftan, eşinin sigortası üzerinden sağlık hizmeti alabilenlerin hak kaybına yol açmasının yanında ay içerisinde tam zamanlı çalışanlar hariç, birkaç gün çalışanlara yeni bir külfet getirmektedir. İsteğe bağlı sigortalılık icin %32 oranında prim ödemesi söz konusudur.

Öte taraftan sigortalama prosedürü işveren için zorlayıcı/caydırıcı bir süreç olarak işlemektedir. İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurup “işyeri bildirgesi” verilmesi suretiyle “işyeri numarası” alması; ve işlemleri elektronik ortamda yapabilmek için SGK’dan “şifre” alması; her ay, izleyen ayın 23. günü akşamına kadar, internet üzerinden ev işçisinin ay içindeki faaliyet günü, ödemesi yapılan ücret ve hesaplanan primleri gösteren “aylık prim ve hizmet bildirgesini” vermesi gerekmektedir. Ayrıca, ayın belirgin günlerinde çalışanlar için “kısmi süreli iş sözleşmesi” (part-time faaliyet mukavelesi) tertip edilmesi ve bu mukavelenin her ay imzalanıp SGK’ya elden ya da PTT yoluyla taahhütlü ya da iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Sigorta yaptırmayan işverene gelen ceza ise çok ciddi rakamlara ulaşmaktadır. Haftada 1 gün temizlik elemanı çalıştırana 5 senelik toplam 100 bin TL, her gün çalıştırana ise 150 bin TL’yi bulabilen müeyyide ve prim ödemesi söz konusudur. Bireysel işveren, ticari kazanç elde eden normal bir işveren gibi değerlendirilerek, aynı yükümlülüklere (bildirim yükümlülükleri, her ay aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi, işyeri kayıtlarının tutulması, primlerin ödenmesi gibi) tabi tutulmaktadır. Bu uygulamalar uzmanlık gerektirecek denli zor işlemlerdir ve görüldüğü gibi yanlış yapıldığında ağır cezaları vardır. Bütün ev işvereninin bu bilgileri kolayca edinerek kullanması zordur ve klasik bir iş yeri olmayan evler için bu işlemler basit bir yolla gerçekleştirilebilmelidir.

Ev işçilerinin sigortasız çalıştırılmaları, esas olarak sosyal güvenlik sisteminin ev hizmetleri için uygulanma imkansızlıklarını bugüne kadar ortadan kaldırmayan politikalardan kaynaklanmaktadır. O nedenle ev işçilerinin geçmişten bugüne kayıtsız çalışmasında birinci sorumluluk hükümetlere düşmektedir. Hem bugün için hem de geçmişe yönelik sigorta cezalarının ev işverenlerine kesilmesi adil değildir. Ceza değil, çözüm üretilmelidir.

Kayıtdışılık ve düzenleyici kanundaki eksiklikler çok önemli başka sorunları da beraberinde getirmektedir. Borçlar Kanunu’nda yüz binlerce ev işçisi için büyük önem taşıyan, ev işinde sağlık ve güvenlik risklerinin ne olduğunun belirlenmesi, bu risklere karşı alınacak önlemlerin neler olduğunun tespiti, bu önlemlerle ilgili uygulamaların gerek işveren gerek kamu tarafından denetimi, ev işçilerinin bu konularda eğitilmesi gibi konular tümüyle ihmal edilmiştir. Dolayısıyla,

 • İş kazaları çözümsüz kalmaktadır.
 • Menüsküs, bel ve boyun fıtığı, astım, alerji, kas yırtılmaları, strese bağlı hastalıklar gibi meslek hastalıkları iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmaması nedeniyle önlenememektedir.
 • Gündelikçi olarak çalışanlar açısından işveren onları işe çağırdığı sürece iş vardır. Bu durum, ev işçileri açısından gelirlerine ilişkin belirsizlik yaratmaktadır.
 • Aylıklı olarak çalışan bakıcılar açısından iş, baktıkları çocuğun kreş veya okul yaşına kadar birkaç yıl devam edebilmektedir.
 • Yaşlı veya hasta kişinin bakımı ise bakılan kişi hayatta kaldığı sürece mümkündür.
 • Ev hizmetlerinin herhangi bir mesleki standardı bulunmamaktadır.

Türkiyeli kadınların yatılı çalışmayı kabul etmemesi dolayısıyla özellikle son yıllarda artan oranda göçmen kadın emeğinden faydalanılmaktadır. Göçmen kadınlar söz konusu olduğunda yaşanan sıkıntılar daha da fazlalaşmaktadır. Göçmen ev işçileri 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun çerçevesinde kayıtlı çalışabilir. Nitekim 2012 yılında 8.878 göçmen ev işçisi çalışma izni sahibi olarak sosyal güvenlik kapsamında çalışmıştır. Bu sayı, 2012’de sosyal güvenlik kapsamında çalışan yerli ev işçilerinin 5.079 olan sayısından daha fazladır. Ancak, sayıları yüz binleri bulduğu tahmin edilen yerli ve yabancı ev işçileri açısından belirleyici olan kayıtdışı çalışmanın dezavantajları, göçmen kadınlar açısından sınırdışı edilme riskiyle birleşerek ağırlaşmaktadır.

 • İzinsiz ikamet ve çalışma göçmen ev işçilerini tümüyle ajanslara ve çalıştıkları eve bağımlı kılmaktadır.
 • Günlük 8 saatlik yasal çalışma süresinin çok aşıldığı görülmektedir.
 • Beslenme ve barınma koşullarının yetersizliği hayatlarını olumsuz yönde etkilemektedir.
 • Psikolojik ve cinsel tacize uğrama ihtimalleri artmaktadır.
 • İş yükleri ağır, özel hayat mahremiyetleri fazlasıyla sınırlı, ücretleri düşük ve sosyal yardımlardan yoksundurlar.

Talepler

 • ILO’nun 189 No’lu “Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş” sözleşmesi hükümet tarafından süratle onaylanmalı, iç hukuk sözleşme ile uyumlu hale getirilmelidir.
 • Ev işçileriyle ilgili yapılacak olan yasal düzenlemeler göçmen kadınları da kapsamalıdır. 189 sayılı ILO Sözleşmesi esas alınarak diğer işçiler gibi sosyal güvence ve örgütlenme hakkına sahip olmaları sağlanmalıdır.

Çalışma koşullarını düzenlemek üzere;

 • 4857 sayılı İş Kanununun 4. maddesinin e bendindeki istisna hükmü kaldırılmalı ve ev hizmetleri İş Kanunu kapsamına alınmalı ya da ilgili tarafların katılacağı toplantılar sonucunda belirlenecek, ev işçilerinin ihtiyaçlarına uyan yeni bir yasa çıkartılmalıdır.
 • İş Kanunu’na alınması durumunda evin işyeri olması sebebiyle uygulanmasında zorluklar bulunduğundan konut kapıcılarında olduğu gibi; ev hizmetlerinde çalışanların çalışma koşullarını düzenleyen ayrı bir yönetmelik ve tüzük çıkartılmalıdır.
 • Bu yönetmelik ve tüzük basit ve uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
 • 5510 sayılı Kanuna göre ev işçisi “ücretli ve sürekli” çalışan olarak tanımlanırken iş yasasında işçi “sigortalı” olarak geçmektedir. Bu ayrımcılık ortadan kaldırılmalıdır.
 • Bu yasaların, yönetmelik ve tüzüklerin herkes tarafından bilinmesi için kamu, üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.
 • İŞKUR’a kayıtlı hiç sigorta girişi olmayan kadın çalışan istihdam eden işyerlerine uygulanan sigorta prim desteği, ev işçisi istihdam eden işveren için de geçerlidir. Sigorta yapılırken bu destekten yararlanılabileceği konusunda yeterli bilgilendirme yapılmalıdır. Öte taraftan, kısmi-zamanlı (part-time) çalışan ev işçilerinin ise SGK bildirgesinde Kod 7 puantajı seçmeleri gerektiği, aksi takdirde eksik kalan günler için GSS (Genel Sağlık Sigortası) ödemek zorunda kalacakları bilgisi de yaygınlaştırılmalıdır.
 • Mesleğin net bir tanımı ve hizmetlerin sınıflandırılması gerekmektedir. “Ev işçileri hangi hizmetleri, ne kadar sürede gerçekleştirebilir?”, “Neler angarya, neler iştir?”,”İş yapılırken uygun teknikler nelerdir..?” gibi sorular netleştirilmelidir.
 • Bu standartlar çerçevesinde ev işçileri için mesleki kalifikasyon veren kurslar İŞKUR, yerel yönetimler ve ev işçilerinin mesleki örgütleri ile kadın örgütleri tarafından ücretsiz olarak sunulabilmelidir.
 • Ev işçilerinin sorunlarının çözümüne çare olarak özel istihdam büroları ya da kiralık işçi bürolarının öne sürülmesi ev işçilerinin iş deneyimleri ile örtüşmemektedir. Ev işçileri özel istihdam büroları ve temizlik şirketlerinde de ağırlıklı olarak kayıtsız, güvencesiz çalıştırılmaktadır. Düşük ücretler, ağır ve güvenli olmayan çalışma şartları mevcuttur. Bu nedenle, özel istihdam büroları ve temizlik şirketleri sıkı bir şekilde denetlenmelidir.
 • Ev işçilerinin örgütleri, devlet tarafından ev hizmetleri alanındaki sosyal güvenlik uygulamalarının basitleştirilmesini, sigorta kayıt işlemlerini uygulanabilir kılan değişiklikler yapılmasını savunmakta ve çözüm gibi sunulan özel istihdam büroları ve kiralık işçi bürolarına karşı çıkmaktadırlar.
 • Sistemden kaynaklanan sorunların çözümü için uygulanabilir basit bir sigortalama sistemi yürürlüğe konmalı, geçmişe yönelik sigorta borçlarını da kapsayacak şekilde ev işverenlerine teşvik verilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmadan ev işverenlerini cezalandırmaktan imtina edilmeli.

İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak üzere;

 • Ev işçileri için çalıştıkları işyeri olan evin özel koşullarını göz önüne alan bir iş sağlığı ve güvenliği yasası çıkartılmalıdır.
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için ev iş yerlerinde, önleyici tedbirler zorunlu tutulmalı; işçi sağlığı ve güvenliği riskleri ortadan kaldırılmalıdır.
 • Ev işyerlerinin denetlenmesi için özel düzenlemeler yapılmalıdır. Denetleme usulleri farklı ele alınarak, örneğin iş müfettişlerinin denetimine dair yasada ev işverenlerinin beyanının esas alınması ve ev işverenlerinin beyanname vermesi yükümlülüğü getirilmesi sağlanmalıdır.
 • Ev İşyerleri (konutlar) Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta; konut pencere ve yüksekte çalışmayı gerekli kılacak balkon kapılarının içeri doğru açılması zorunlu tutulmalı vb. konularda güvenlik önemleri alınması sağlanmalıdır.
 • Ev işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin sendikalar tarafından verilebilmesinin önü açılmalıdır.
 • Ev hizmetleri alanındaki çalışan işçi sayısı, iş kazaları, meslek hastalıkları vb. çalışma durumunun tespiti için TÜİK tarafından istatistiksel veriler elde edilmelidir.

Sosyal güvencelerini düzenlemek üzere;

 • Sürekli ya da kısmi süreli calışsın, bütün ev işçileri 5510 sayılı Kanunda sigortalı sayılanlar icinde yer almalıdır.
 • Ev işçilerinin sigortalanmasını teşvik etmek için prim ve yaş şartları bakımından esnek ve kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmelidir. Kupon/Çek sistemi sosyal güvenlik düzenlemesi açısından hem işveren hem de ev işçisi icin kolaylaştırıcı olacaktır.
 • Sigorta giriş tarihine bakılmaksızın ücretli, ücretsiz tüm ev işçilerine yıpranma payı göz önüne alınarak erken emeklilik getirilmelidir.
 • Sistem oturuncaya kadar en az 5 yıl boyunca ev işçilerinin sigorta prim hisselerinin tamamı devlet tarafından genel bütçeden karşılanmalıdır.
 • Yoksul hanelerde evde yaşlı ve engelli yakınına bakan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan net asgari ücret yardım almaktadırlar. Bu işçilerin sigortaları yapılmalı, sosyal hakları verilmelidir.
 • Ev işçilerinin sendikal örgütlenmeleri önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
 • Kadın-erkek eşitliğini sağlayacak ve ev işlerinin cinsiyetçi yapısını değiştirmeyi olanaklı kılacak politikalar hayata geçirilmelidir.

KEİG Platformu

Mayıs 2014


Ev işçilerine dair hazırlanan bu bilgi notu, aşağıdaki metinlerden derlenmiştir:

1- Erdoğdu, Seyhan ve Gülay Toksöz (2013)”TÜRKİYE’DE EV İŞÇİLERİ”, ILO, Ankara.
2- İMECE Ev Isçileri Çalıştayı Metni (2012)
3- İMECE Ev Işçilerine İnsanca İs Imza Kampanyası Metni (2011)
http://www.kadinlarinimecesi.org/campaigns.php
4- http://www.hurriyet.com.tr/ankara/25373414.asp
5- http://www.kadinlarinimecesi.org/article.php?id=155
6- http://www.kadinlarinimecesi.org/article.php?id=152
7- Prof. Dr. Gülay Toksöz, Ev Isçisi Kadınları Sigortalamak: http://www.bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-
iscisi-kadinlari-sigortalamak
8- Doğan Keskin, Ev İşçisi Kadınların Sigortalanması Üzerine: http://www.bianet.org/bianet/kadin/151309-
ev-iscilerinin-sigortalanmasi-uzerine
9- http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/25603411.asp

Share.

Leave A Reply