Ana Tüzük

0

ANA TÜZÜK

Madde 1)-Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi:

a-Sendikanın Adı: Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS)

b-Merkezi: BURSA

c-Adresi: Sakarya Mah. Güven Sok. Babadağ Apt. No: 2 Kat: 2 Daire: 5 Osmangazi-BURSA

Madde 2)-Sendikanın Amacı ve İlkeleri:           

Neo-liberal politikaların açtığı delikler, kapanamayacak şekilde büyüyor. Bunun son halkasını çalışma hayatında, esnek çalışma modelleriyle kalıcılaştırılmak istenilen güvencesiz çalışma oluşturuyor. Güvencesiz çalışma giderek artıyor. Güvencesiz çalışma koşullarından en çok etkilenen gruplar, genç işçiler, kadın işçiler, vasıfsız işçiler ve göçmen işçiler oluşturuyor. İşverenler güvencesiz işçilere karşı yasadan kaynaklanan hukuki ve sosyal yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınıyorlar. Bu nedenle işçiler sosyal sigorta ve emeklilik, annelik ve aile desteği, fazla mesai ödemeleri, tatiller, yıllık izinler, iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemleri gibi haklardan yararlanamıyorlar. Güvencesiz çalışan işçilerin ücretleri kadrolu işçilere oranla daha düşük oluyor. Kayıtsız, güvencesiz, sağlıksız koşullarda işçiler günlük 12 veya 16 saat çalışmaya mahkum ediliyor. Her geçen gün büyüyen işsizler ordusu ise, güvencesizliğin garantisi olarak patronların gücü haline getiriliyor. İşçilere “sigortasız çalışmalısın, dışarıda şu an senin yerinde olmak isteyen sayısız işsiz var” denilerek sigortasız çalışmaya ikna ediliyor. Çoğu merdiven altı, sağlıksız koşullarda üretim yapan 10-20 kişilik atölyelerde köle gibi çalıştırılırken, her an işten atılma ve aç kalma korkusuyla bastırılırken, iş yasası 30 kişiden az işçi çalıştıran işyerlerini yasa kapsamına almıyor. Kadın işçilere ise, sadece kadın olduklarından dolayı çalışan eşlerinin sigortasından ilaç alabildikleri için sigorta yapılmıyor ve çoğu kadın işçi, sadece kadın olduğundan dolayı, aynı işi yapmasına rağmen erkeklerle aynı maaşı alamıyor. Çocuk işçiler çalışma yaşının çok altında çalıştırılmaya başlatılıyor ve sigortasız, güvencesiz en çok onlar eziliyor, sömürülüyor.

Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS)

1)-Öncelikli olarak tekstil-hazır giyim ile deri işkolunda ve genel olarak tüm işçi kesimlerinde güvencesiz çalışmanın önlenmesi için gerek tek başına, gerekse tüm işçi sendikaları ve demokratik kitle örgütleriyle işbirliği halinde mücadele etmeyi bir görev bilir.

2)-Üyelerine yaptıkları işe uygun ve insan haysiyetine yaraşır bir ücret temin etmek için çalışır.

3)-Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyup, gelişmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapar.

4)-Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak ve hakları bakımından her türlü istismarı önleyecek tedbirleri almak için mücadele eder.

5)-Demokrasinin ve özgür sivil toplum yapılanmasının gereğini kendi varlık sebebi sayar. İnsanı temel değer alanı olarak kabul eden bir sivil toplum kuruluşu olarak, temel insan ve özgürlüklerini savunmak ve geliştirmek için mücadele eder.

6)-Üyelerinin meslek ve teknik eğitimi ile nitelikli işgücünü geliştirerek bilgi çağına hazırlamayı, ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermek için mücadele eder.

7)-Dil, ırk, cins, renk, aile, mezhep ve siyasi kanaat farkı gözetmeksizin, manevi mesuliyetini ve toplum hayatındaki görevini bilen, bir işçi topluluğunu meydana getirmek için hızlı ve güçlü sendikal örgütlenme, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarının korunup geliştirilmesi yolunda mücadele eder.

8)-Yaşadığımız toplumsal çevre ile ilişkilerin geliştirilmesi, sendikal etkinliklerin işyeri sınırlarını aşarak tüm toplumu ve toplumsal sorunları kuşatması, doğal çevrenin ekolojik olarak korunması, sivil toplum örgütleri ile ortak hedefler için güç birliği imkanlarının geliştirilmesine yönelik mücadele eder.

9)-Çocuk işçiliğinin önlenmesi, genç işçilerin ise haklarının korunmasını ve ilerletilmesini sağlamak için mücadele eder.

10)-Kadın-erkek eşitliğini savunmak, bu eşitliğin inşası için evde, işyerlerinde, sendikada gereken her önlemin alınması ve uygulanması için çaba gösterir. Bu amaçla kadın büroları ve komisyonları kurarak, kadına yönelik evde, işyerinde ve sendikada her türlü şiddete karşı mücadele eder.

11)-Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS) güvencesiz, sigortasız, kayıtsız, sendikasız ve iş güvenliğinden yoksun çalıştırılan işçi sınıfının ve tüm emekçi kesimlerinin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişmesini sağlayacak adaletli, özgürlükçü, çoğulcu bir demokratikleşme ile bunun gerektirdiği her alanda, kurumsal düzeyde yapılanmasının sağlanmasını, ilke olarak kabul eder ve bu yolda mücadele eder.

Madde 3)-Sendikanın Kurulu Bulunduğu İşkolu:

Sendika, 6356 sayılı Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yer alan ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen (5) sıra numaralı tekstil-hazır giyim ve deri işkolunda kuruludur.

 

Madde 4)-Sendika Kurucuları:

 

         ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ VE YERİ TABİYETİ                   ADRES          

 MESLEĞİ
Metin Burak 1962 Orhaneli T.C. Sırameşeler Mh. Akyüz Sk. No: 5 Osmangazi / Bursa Tekstil İşçisi
Yusuf Kibar 1962 Trabzon T.C. Başaran Mh. Zorlu Sk. No: 10 Osmangazi / Bursa Tekstil İşçisi
İsmail Doru 1962 Bursa T.C. Çiftehavuzlar Mh. Sezgin Sk. No: 19 Osmangazi / Bursa Tekstil İşçisi
Yaşar Kula 1962 M.K.Paşa T.C. Bağlarbaşı Mh. Bezen Sk. 10 Osmangazi / Bursa Tekstil İşçisi
Yasemin Muratdağ 1967 Bursa T.C. Sırameşeler Mh. Akyüz Sk. No: 19 Osmangazi / Bursa Tekstil İşçisi
Nazile Burak 1965 Bulgaristan T.C. Sırameşeler Mh. Akyüz Sk. No: 5 Osmangazi / Bursa Tekstil İşçisi
İlyas İlhan 1956 Keles T.C. Özlüce Mh. Özge Sk. No: 15 Nilüfer / Bursa Tekstil İşçisi

 

Madde 5)-Sendikaya Üye Olmanın, Üyelikten Çıkmanın ve Çıkarılmanın Şartları:

          Sendikaya Üye Olmanın Şartları;

Sendikaya üye olabilmek için aşağıdaki belirtilen nitelikler gereklidir.

1)-Sendika ana tüzüğünün 3’üncü maddesinde belirtilen, (5) sıra numaralı tekstil-hazır giyim ve deri işkolunda çalışan ve çıkartıldıktan sonra kısa süre işsiz kalan, kayıtsız ve güvencesiz on beş yaşını dolduran herkes üye olabilir.

2)-Sendika ana tüzüğü ile ana tüzüğe göre çıkartılan yönetmenliklerde yer alan hükümlerin aksine hareket etmeyeceğini kabul etmek,

3)-Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile         e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde, üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi halinde, üyelik ret kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır. (e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusu işlemlerinin yapılmasına başlanıncaya kadar, üyelik başvuru işlemi, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu hükümlerine göre yapılır.)

4)-Üyeler, ana tüzük, yönetmenlikler, genel kurul kararları ve genel yönetim kurulunca alınan kararlara uygun hareket etmeyi kabul ederler.

          Üyelikten Çıkmanın Şartları;

Üyelikten ayrılma ihtiyaridir. Ancak, istifanın aşağıdaki hususlara riayet edilmek suretiyle yapılması gerekir;

1)-Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.

2)-Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde, yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır. (e-Devlet kapısı üzerinden üyelikte çekilme işlemlerinin yapılmasına başlayıncaya kadar, çekilme işlemi, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu hükümlerine göre yapılır.)

3)-Üyelikten çekilmenin hükmün doğuracağı bir ay sonuna kadar işçi üyelik aidatını ödemek zorundadır.

          Üyelikten Çıkarılmanın Şartları;

Sendika ana tüzüğü ile yönetmenlikler ve merkez genel kurul kararları ile sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunanlar üyelikten ihraç edilir.

Sendika üyeliğinden çıkartılma kararı genel kurulca verilir. Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye kararın tebliğ tarihinden itibaren, otuz gün içinde mahkemeye itiraz edilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

Madde 6)-Sendika Merkez Genel Kurulu:

Merkez genel kurulu, sendikanın en üst ve en yetkili organıdır.

Merkez genel kurulu üyelerden, üye sayısı 100’ü aştığı takdirde öncü işçiler arasından belirlenerek seçilen delegelerden oluşur. Genel yönetim ile denetleme ve disiplin kurulu asıl üyeleri, genel kurula delege olarak katılır. Genel kurul delege sayısı, genel yönetim ile denetleme ve disiplin kurulu asıl üyeleri hariç 100 kişiden oluşur.

Delegelerin delegelik sıfatları, yapılacak olan genel kurul için, seçildikleri tarihten itibaren başlar ve bir sonraki olağan genel kurul için, yapılacak delege seçimine kadar devam eder.

Madde 7)-Merkez Genel Kurulun Toplanma Usul ve Esasları:

          Merkez genel kurulu olağan olarak; dört yılda bir genel yönetim kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte sendika genel merkezinin bulunduğu ilde toplanır ve genel kurula çağrı, genel yönetim kurulu tarafından yapılır.

İki merkez genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporlarının, genel denetleme kurulu raporunun ve gelecek döneme ait bütçe teklifinin, merkez genel kurula katılacak delegelere toplantı tarihinden on beş gün önce gönderilmesi zorunludur. Merkez genel kurul toplantı tarihinden en az on beş gün önce, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilir.

Keyfiyet mahallin mülki amirine on beş gün önceden bildirilir. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı en geç on beş gün sonraya bırakılır ve keyfiyet mahallin mülki amirliğine bildirilir.

Seçim yapılacak merkez genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce, merkez genel kurula katılacak üye ve delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde, yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte iki nüsha olarak o yerin seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Onaylanan liste toplantıya ilişkin diğer hususlar, merkez genel kurulunun toplantı tarihinden yedi gün önce, sendika binasında üç gün süre ile ilan edilir.

Merkez genel kurulun olağanüstü toplanma usul ve esasları;

1)-Genel yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde,

2)-Merkez genel kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli müracaatı üzerine toplanır. Delegeler, merkez genel kurulun olağanüstü toplanmasına ilişkin taleplerinin, kanuni ve gerektirici haklı sebeplerini açıklamak, iddialarını kanıtlayan delil ve belgelerini taleplerine eklemek suretiyle, münferiden yazılı şekilde veya noter aracılığı ile sendika genel yönetim kuruluna müracaatta bulunmak zorundadır. Genel yönetim kurulu, merkez genel kurulunun olağanüstü toplanma taleplerini, sendikalar kanunu, ana tüzük, ilgili yönetmenlik, genel kurul kararları ve sendikanın menfaatleri doğrultusunda değerlendirir. Talebin kabulü halinde, genel yönetim kurulunca, merkez genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırılır. Talep tarihi itibariyle, olağan genel kurul toplantı tarihine 6 aydan az bir süre kalması halinde, olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, olağanüstü talebine konu olan hususlar olağan genel kurul gündeminde görüşülür.

3)-Merkez genel kurul, olağanüstü toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve görüşmek için teklifte bulunulamaz. Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurulda oy kullanan üye veya delegelerle yapılır.

Madde 8)-Merkez Genel Kurulun Usul ve Esasları:

Merkez genel kurulu, genel başkan veya görevlendireceği bir üye açar. Yoklama yapar, çoğunluk mevcut ise genel kurul toplantısını yönetmek üzere açık oyla seçilecek bir başkan, iki katipten oluşan başkanlık divanı teşekkül ettirilir.

Merkez genel kurul toplantı nisabı, genel kurul delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır. Ancak, ikinci toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının 1/3’ünden az olamaz.

Merkez genel kurul gündemine yeni madde ilavesi, mevcut delegelerin 1/10’u tarafından yazılı teklifi, gündeme konulmuş olan bir maddenin çıkarılması ise toplantıda hazır bulunan delegelerin 2/3’ünün yazılı teklifi ile olur.

Merkez genel kurul kararları ana tüzükte aksine hüküm bulunmadığı hallerde, mevcut bulunan delegelerin yarıdan fazlasının oyu ile kabul edilir.

Ancak, bu sayı delege tam sayısının 1/4’ünden az olamaz. Merkez genel kurulunda, organların seçimleri hariç, kararlar açık oylama ile alınır. Organların seçimleri, kapalı oy açık tasnif ile yargı gözetiminde yapılır. Merkez genel kurulunda, zorunlu organlara seçilen asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Merkez genel kurulu, toplantı gündemindeki konuları, merkez genel kurul delegeleri tarafından ileriye sürülecek teklif ve dilekleri bir rapor hainde özetlemek üzere, gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyon, raporlarını hazırladıktan sonra, merkez genel kurula sunarlar. Komisyonlar, kendi üyeleri arasında bir başkan, bir raportör seçerek çalışmalarına devam ederler. Komisyonların raporları, merkez genel kurulunda görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara, merkez genel kurul delegeleri ile genel merkezde görev yapan genel sekreter yardımcıları, hukuk müşavirleri ve uzman olarak çalışanlar seçilebilir. Komisyonlar, gerek gördüğü takdirde, diğer uzmanlardan yardım alabilir. Komisyonların, üye sayısı merkez genel kurulunca tespit edilir. Merkez genel kurulun kararları ile oylama sonuçları, tutanakla tespit edilir. Tutanaklar, merkez genel kurul başkanlık divan üyelerince imzalanır. Merkez genel kurul başkanlık divanı, merkez genel kurul delegelerinden ve diğer katılan konukların içersinde, divanı yönetmeyle ilgili bilgisi olanlardan aday gösterilenler, genel kurula katılan delegeler tarafından seçilir.

Madde 9)-Merkez Genel Kurulun Yetkileri:

1)-Ana tüzükte değişiklik yapmak,

2)-Türkiye’de ve başka ülkelerde kurulmuş veya kurulacak, işçi teşekküllerine ve sosyal kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya, ya da bunların kuruluşunda kurucu üye olarak yer almaya karar vermek, (bunun için merkez genel kurul delege tam sayısının, en az 2/3’ünün bu yönde karar vermesi şarttır.)

3)-Genel disiplin kurulu kararlarını incelemek, ihraç edilecek üyeler hakkında karar vermek, genel disiplin kurulu kararlarına yapılacak itiraz ve müracaatları görüşüp karara bağlamak,

4)-Genel yönetim ve denetleme kurulu raporları ile yeminli mali müşavir raporlarını görüşüp karara bağlamak, yönetim ve denetleme kurulunu ibra etmek veya haklarında dava açılmasına karar vermek,

5)-Şube açmak, şubeleri birleştirmek, kapatmak veya genel yönetim kuruluna yetki vermek,

6)-Ana tüzükte yazılı amaç ve ilkeler ile yetkilerin gerçekleşmesi için, sendika yönetici ve organlarına talimat ile yetki vermek ve sair lüzumlu kararları almak,

7)-a-Bütçeyi görüşüp karara bağlamak,

b-Sendika organlarında görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile her türlü yolluk ve ödenekleri tespit etmek, şube yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerden, genel yönetim kurulunca profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlere ödenecek ücret ile her türlü yolluk ve ödenekleri, şubelerin kapsamına, üye sayısına, aidat ödeyen işçi sayısına, aidat gelirine, gelir ve gider durumuna göre belirlemek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

c-Şube yönetim kurulu üyelerine seçilenlerden, genel yönetim kurulunca, profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlerin, profesyonelliklerinin devamına veya kaldırılmasına, şubeye bağlı işyerlerinin özelliklerini, işyerlerinin coğrafi dağılımını, şubenin gelişme olanağını, çalışma potansiyelini, aidat ödeyen işçi sayısını, aidat gelirlerini, gelir ve gider durumu ile bunun gibi hususları değerlendirerek karar vermek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

d)-Gerekli görülen hallerde, geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etmek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

8)-Organların seçimini yapmak,

9)-a-Gerekli görüldüğü hallerde, faaliyet alanları ve çalışma şartları dikkate alınarak şube açmak, şubeleri birleştirmek, kapatmak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

b-Çalışanların veya ilgili şubenin talebi üzerine, işyerini örgütleyen şubenin muvafakatı alınmak suretiyle, coğrafi ve ekonomik koşulları ile hizmetin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla, işyerinin bağlı olacağı şubeyi yeniden belirlemek, işyerini doğrudan genel merkeze bağlamak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

10)-Sendika hizmetleri için geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele ödenecek ücret, gündelik ve yollukların tavanını tespit etmek,

11)-Ana tüzük gereğince, merkez genel kurulu tarafından yapılması öngörülen diğer işlemleri, yerine getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak,

12)-Sendikanın üye olduğu üst kuruluşların genel kurullarına katılacak, üst kurul asıl delegelerini veya aynı sayıda üst kurul yedek delegelerini seçmek,

13)-Sosyal amaçlı harcama yapmak, grev ve lokavt süresince üyelerine eğitim amaçlı yardımda bulunmak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

14)-Sendikanın amaç ve ilkelerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın almak veya taşınır ve taşınmaz malları satmak, taşınmazlar üzerinde mülkiyet hakkından doğan ayni ve şahsi tüm hakları kullanmak veya genel yönetim kuruluna yetki vermek,

15)-Şubelerin üye sayılarına göre, şube yönetim kurulu üyelerinin sayısını ve unvanlarını belirlemek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

16)-Sendika adına ipotek almak veya ipotek vermek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

17)-Sendikanın ana tüzükte yazılı amaç ve ilke yetkilerinin gerçekleştirilmesi için, yönetmenlikleri düzenlemek, değiştirmek, yürürlüğe koymak ve yürürlükten kaldırma veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

18)-Kanuna aykırı olmamak üzere, delege seçimlerinde uyulacak esasları belirlemek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

19)-Sendika, üyelik şartı aranmaksızın, nakit mevcudunun %25’ini aşmamak kaydı ile genel yönetim kurulu kararıyla eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurabilir veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni nakdi yardımda bulunmak, yurt içinde veya yurt dışında yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracılığı ile afet bölgesinde konut, eğitim, sağlık veya rehabilitasyon tesisi yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

20)-Sendikanın başka bir sendikayla birleşmesine karar vermek,

21)-Üye veya delege tam sayısının en 2/3’ünün oyuyla sendikanın feshine karar vermek,

22)-Tüzük değişikliği, birleşme, katılma, üst kuruluş veya uluslararası kuruluşlara kurucu olmak, üst kuruluş veya uluslararası kuruluşlara üyelik ile üyelikten çekilme hususlarında, üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğu ile karar vermek,

23)-Yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmamak kaydıyla, ilgili makamlar veya yetkili mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen konular hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,

24)-Mevzuat veya tüzükte, genel kurulca öngörülen diğer işlemleri yerine getirmek veya başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamaktır.

Madde 10)-Sendika Yöneticilerinde Aranacak Nitelikler:

Sendika yöneticilerinde, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 6’ıncı maddesinde yöneticilik için öngörülen nitelikler aranır.

Madde 11)-Genel Yönetim Kurulunun Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları:

Genel yönetim kurulu, merkez genel kurul delegeleri arasında, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen biri genel başkan, ikisi yönetim kurulu üyesi olmak üzere üç kişiden oluşur. Merkez genel kurul delegesi olmayanların genel başkan veya genel yönetim kurulu asıl veya yedek üyeliğine aday olabilmeleri, merkez genel kurulu delegelerinden en az 1/5’inin teklifiyle olur.

Adaylar, genel başkan ve yönetim kurulu üyesi adayı olarak seçime girerler. Genel başkan, tek dereceli adaylık esasına göre seçilir. Diğer üyeler ise, yönetim kurulu üyesi adayı olarak seçilir.

Genel başkan ve genel yönetim kurulu üyeleri, ilk turda oy kullanan delegelerin 2/3’ünün oyu ile seçilir. İlk turda 2/3 çoğunluğun sağlanmaması halinde, ikinci turda oy kullanan delegelerin salt çoğunluğunun oyları ile seçilir. Genel başkan ile birlikte yönetim kurulu asıl üye sayısı kadar, yedek üye seçilir.

Genel yönetim kurulu üyelerinin yapacağı ilk toplantıda, görev dağılımı genel başkan tarafından yapılır. Görev değişikliği gerektiği hallerde, görev dağılımı aynı usulle değiştirilir. Genel yönetim kurulu unvanları; genel başkan, genel sekreter, genel mali sekreterinden oluşur.

Genel yönetim kurulu, olağan olarak ayda en az bir defa toplanır. Olağanüstü toplantılar ise genel başkanın talebi üzerine veya genel başkanın raporlu ve izinli olduğu, ya da yurt dışında bulunduğu tarihlerde, genel başkanlığa vekalet eden genel yönetim kurulu üyesinin talebi üzerine derhal toplanır.

Mazeret olmadan üst üste iki toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu tarafından yazılı olarak ikaz edilir. Yine mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı takdirde, yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Genel yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde, genel yönetim kurulu, ana tüzükte gösterilen usul ve esaslara göre toplanır. Önce boşalan veya boşalacak görevler, ikinci fıkrada gösterilen usule göre, genel yönetim kurulu içerisinde doldurulduktan ve görev dağılımı yeniden belirlendikten sonra, boş olan göreve yedeklerden birisi davet edilir.

Genel başkanın bulunmadığı hallerde, toplantıya genel başkanın vekalet verdiği genel yönetim kurulu üyesi başkanlık eder. Genel yönetim kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

Madde 12)-Sendika ve Şubelerin Organları:
Sendika, genel merkezi, şubeleri ve üyeleri ile bir bütündür.

A-Sendika Zorunlu Organları:

a)-Merkez genel kurulu,
b)-Genel yönetim kurulu,
c)-Genel denetleme kurulu,
d)-Genel disiplin kurulu,

B-Şube Zorunlu Organları:

a)-Şube genel kurulu,
b)-Şube yönetim kurulu,
c)-Şube denetleme kurulu,
d)-Şube disiplin kurulu,

Madde 13)-Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Genel yönetim kurulu görev ve yetkileri şunlardır;

1)-Genel yönetim kurulu üyeleri, görevlerini yerine getirirken, genel başkana karşı sorumludur.

2)-Sendikanın amaç ve ilkeleri ile genel kurul tarafından verilen talimat ve yetkilerin gerçekleşmesi için ana tüzük, yönetmenlik ve mevzuat hükümlerine göre faaliyette bulunmak, gerekli kararları almak,

3)-Üyeleri vasıtasıyla sendikayla ilgili muhabereyi sağlamak,

4)-Toplu iş sözleşmesi yapmak veya bu konuda gerekli gördüğü kişiyi ya da kişilere yetki vermek,

5)-Faaliyet ve hesap raporu ile gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayıp merkez genel kuruluna sunmak,

6)-Kanunlara, ana tüzüğe, genel kurul kararlarına, yönetmenliklere ve genel yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket eden üyeler ile sendika ve şube zorunlu organlarında görevli olanları genel disiplin kuruluna sevk etmek, yargı yoluna başvurmak suretiyle, işten el çektirmelerini sağlamak veya genel kurul kararı ile değiştirmek,

7)-a-Gerekli görüldüğü hallerde, faaliyet alanları ve çalışma şartları dikkate alınarak şubeleri birleştirmek veya kapatmak, şubelerin faaliyet alanlarına giren işyerlerini tespit ederek, yeni şube açmak,

b-Çalışanların veya ilgili şubenin talebi üzerine, işyerini örgütleyen şubenin muvakatı alınmak suretiyle, coğrafi konumları, ekonomik koşullar ile hizmetin etkin ve verimli yürütebilmesi amacıyla, işyerinin bağlı olacağı şubeyi yeniden belirlemek, işyerini doğrudan genel merkeze bağlamak,

8)-Merkez genel kurulunu ve şube genel kurullarını toplantıya çağırmak,

9)-Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,

10)-Sendika üyeliğine başvuranların üyeliğinin kabul veya reddine karar vermek veya bu konuda şube yönetim kurullarına yetki vermek,

11)-Şube yönetim kurulundaki ayrılmalar halinde, yeni yönetim kurulunun oluşturulabilmesi için gerekli işlemleri yapmak, seçimin yapılmasına kadar gerekli tedbirleri almak,

12)-Sendikanın ana tüzüğünde belirlenen amaç ve ilkelerini gerçekleştirebilmek için, il ve ilçelerde yeteri kadar temsilcilik ve irtibat büroları açmak, sendikanın genel merkezinde, iktisadi işletmesinde, sosyal tesislerinde, eğitim ve dinlenme tesislerinde, şubelerinde ve şube faaliyet alanlarında çalıştırılacak personel, uzman ve danışman atamak, sendika bünyesinde istihdam edilecek personelle ilgili her türlü kadroları tespit ve tahsis etmek, sendika adına uzman, danışman ve personellerle her türlü akitleri yapmak, ücretlerini, diğer sosyal haklarını ve çalışma koşullarını belirlemek,

13)-Ana tüzüğün 9’uncu maddesinde sayılan organları, ihtiyaç duyulan yerlerde ise bu organların temsilcilik ve irtibat bürolarını açmak, açılacak temsilcilik ve irtibat bürolara yeterli elemanları atamak ve görev unvanlarını tespit etmek,

14)-Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,

15)-Greve karar vermek, grev ve lokavt süresince sendika üyelerine yapılacak yardımları günün koşullarına göre belirlemek,

16)-Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 27’inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde, örgütlü olunan işyerlerinde işçi meclisleri tarafından seçilen işçilerden, yeteri kadar işyeri sendika temsilcisi atamak,

17)-Sendika veya şube yöneticiliğine seçilenlerin profesyonel olarak çalıştırılmasına veya profesyonelliğinin kaldırılmasına karar vermek,

18)-Sendikanın amaç ve ilkeleri ile genel kurul kararlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla, yönetmenlikleri düzenlemek, değiştirmek, yürürlüğe koymak, yürürlükten kaldırmak,

19)-Sosyal amaçlı harcama yapmak, grev ve lokavt süresince üyelere eğitim amaçlı yardımda bulunmak,

20)-Genel yönetim kurulu sendikayı temsil eder. Gerektiğinde sendikayı temsil etmek üzere genel yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

21)-Sendika adına bankalarda hesap açtırmak veya açılmış olan hesapları kapatmak,

22)-Sendika organlarında görev alan veya alacak olan yöneticilere verilecek ücretler ile her türlü yolluk ve ödenekleri tespit etmek, şube yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerden, profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlere ödenecek ücret ile her türlü yolluk ve ödenekleri, şubenin kapsamına üye sayısına, aidat ödeyen üye ve işçi sayısına, aidat gelirlerine, gelir ve gider durumuna, hizmet gereklerine ve bunun gibi hususlara göre belirlemek,

23)-Genel yönetim kurulu, profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlerin, profesyonelliklerinin devamına veya kaldırılmasına, şubeye bağlı işyerlerinin özelliklerini, işyerlerinin coğrafi dağılımını, şubelerinin gelişme olanağını, çalışma potansiyelini, aidat ödeyen üye işçi sayısını, aidat gelirlerini, gelir ve gider durumunu ve bunun gibi hususları değerlendirerek karar verir.

24)-Gerekli görülen hallerde, geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etmek,

25)-Sendikanın amaç ve ilkelerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınır ve taşınmaz malları satmak, taşınmazlar üzerinde mülkiyet hakkından doğan ayni ve şahsi tüm hakları kullanmak,

26)-Sendika adına ipotek almak veya ipotek vermek,

27)-Delege seçimlerinde uyulacak esasları belirlemek,

28)-Sendika yöneticileri ile üyelerinin ve çalışanlarının yapacakları seyahatlere karar vermek,

29)-Merkez genel kurulunca yetki verilmesi halinde, üyelik şartı aranmaksızın, nakit mevcudunun %25’ini aşmamak kaydıyla, eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurabilir veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına, ayni ve nakdi yardımda bulunmak, yut içinde veya yurt dışında yangın, su baskını, deprem gibi tabi afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracılığı ile afet bölgesine konut, eğitim, sağlık veya rehabilitasyon tesisi yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak üzere karar almak,

30)-Merkez genel kurulunun yetkisine giren hususlar dışındaki görevleri yerine getirmek, yetkileri kullanmak, merkez genel kurulunca verilen diğer görevleri yapmaktır.

Madde 14)-Genel Başkan Görev ve Yetkileri:

          Yönetim kurulu adına, sendika tüzel kişiliğini temsil yetkisi, genel başkana aittir. Genel başkan ayrıca aşağıda yazılı bulunan yetki ve görevlere sahiptir.

 1)-Genel kurul ve denetleme kurulu dışında, tüm organlara başkanlık etmek,

2)-Sendika adına beyanatta bulunmak ve basın toplantısı yapmak,

3)-Sendika yazışmaları ile işlemlerini ilk imza olarak imzalamak,

4)-Sürekli hallerde sarf belgelerini sunmak koşuluyla yeterince harcama yapmak,

5)-Tüzük ve ek yönetmenlik hükümlerinin uygulamasını sağlamak,

6)-Sendikayı, kamu ve her türlü özel ile tüzel kişilere karşı idari, mali ve mesleki hususlarda her bakımdan temsil etmek,

 7)-Sendika bünyesinde, tam bir iş birliği halinde çalışmayı, düzen ve disiplini sağlamak, üçüncü kişilerle ilişkilerinde sendikanın onur ve erdemini korumak,

8)-Sendika ile şube yönetici ve temsilcilerin çalışmaları dahil her türlü çalışmaları kontrol etmek ve incelemek,

9)-Sendika ile şube yönetim kurulu ve temsilciliklerin haberleşme, yazışma ve hesaplarını incelemek, kontrol etmek, gerekli gördüğü uyarıyı yapmak,

10)-Yönetim kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izlemek, gerektiğinde bunları incelemek, bilgi almak, gerekli uyarılarda bulunmak ve görev vermektir.

Ayrıca genel başkan, kurullar dışında en yüksek amirdir. Sendikanın sevk ve idaresini sağlamakla görevli ve yetkilidir. Çalışmalarından dolayı şahsen yönetim kurulu ile genel kurula karşı sorumludur.

 

Madde 15)-Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri:

          Genel sekreter, genel başkandan sonra sendikayı temsile yetkili ikinci kişidir.

1)-Sendikanın her türlü yazışmalarında imza yetkisine sahiptir,

2)Sendikanın her türlü yazışmalarını idare eder,

3)-Yazışma ve işlemlerin düzgün işlemesini sağlar,

4)-Sendika kademelerinde istihdam edilen personelin, sevk ve idaresi için, personel talimatı tasarısı veya mevcut talimatta değişiklik önerileri hazırlayarak genel kurul yönetimine sunar. Kurulun onaylayacağı personel talimatının uygulamasını sağlar,

5)-Yönetim ve temsilciler kurullarının defterlerini hazırlar, yazar ve saklar,

6)-Yönetim ve temsilciler kurulları kararının yerine getirilmesini sağlar,

7)-Sendika defter ve dosyaları ile yazışma ve işlemlere ait belgelerin düzenli tutulmasını sağlar, işleri yürütür ve kontrol eder. “Bunların mali konularla ilgili olanları hariçtir,”

8)-Basın işlerini düzenler,

9)-Genel sekreter, sendika adına basın ve kamuoyuna beyanat vermeye açıklama yapmaya yetkilidir. İvedi olmayan hallerde bu işleri diğer yönetim kurulu üyeleri ile anlaşarak yapar,

10)-Toplu sözleşme, örgütlenme, uyuşmazlık, eğitim işlerini sendika politikasına uygun şekilde kordine eder ve yöntemi saptar,

11)-Sendikanın hukuki çalışmalarını kordine eder,

12)-Sendikanın teşkilatlanma işlerini yürütmek ve eğitim programlarını hazırlayarak uygulanmasını sağlamak,

13)-İşyerlerinde üye kazanma çalışmalarını yapmak,

14)-Sendikanın yetkili bulunduğu işyerlerinde, üyelerin sendikaya bağlılıklarını korumak,

15)-Toplu iş sözleşmesi yetki işlemleri ile müzakerelerinin yasalara ve tüzüğe uygun olarak yürütümünü sağlamak,

16)-Sendikanın toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve araştırma çalışmalarını yürütmek,

17)-Üyelerin toplu iş sözleşmesi ve mevzuattan doğan şikayetleri ile ilgili uyuşmazlıkları izlemek ve sonuçlandırmakla görevlidir,

18)-Toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonucu uyuşmazlıkları, arabulucu çalışmaları, anlaşma ya da grev kararlarına kadar yürütmek,

19)-Süresi dolan toplu iş sözleşmelerinin fesih işlemlerini süresi içinde yapmak,

20)-Toplu iş sözleşmelerinin redeksiyon ve imza işlemini tamamlamak,

21)-Yönetim ile temsilcilikler arasındaki ilişkileri yürütmek, işyeri temsilcileri, disiplin, uzlaşma ve işyeri işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları ile diğer kurul üyelerinin seçim işlemlerini yürütmek,

22)-Grev eylemlerinin yasalara uygun olarak yürütümünü sağlamak,

23)-İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmaları yürütmek,

24)-Sendikanın araştırma çalışmalarının, amaçlarla ilgili bilgi ile haberlerin ve gerekli istatistiklerin toplanmasını izlemek ve yürütmekle görevlidir.

Ayrıca genel sekreter kendisine ve tüzükte verilen görevlerinde en yüksek amirdir. Sendikanın yazışma ve işlemlerini düzgün yürütmekle, disiplin ve düzeni sağlamakla, sendikanın iç ve dış ilişkilerini sendika politikasına göre yürütmekle görevlidir. Çalışmalarından dolayı şahsen yönetim kurulu ile genel kurula karşı sorumludur.
Madde 16)-Genel Mali Sekreterin Görev ve Yetkileri:
Genel mali sekreter, sendikayı temsile yetkili üçüncü yöneticidir. Sendikanın, muhasebe işlerini yürütmek, mali dengesini düzenlemek kesin hesap ve bilançosunu yapmak, üyelik ve personel işlerini yönetmekle görevli ve yetkilidir.
 

Başlıca Görev ve Yetkileri Şunlardır:

1)-Yazışma ve işlemleri imzalamak,

2)-Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi gereken bilanço ve faaliyet raporlarını, ait olduğu dönemi izleyen üç ay içinde göndermek,

3)-Mali konularla ilgili defterlerin düzenli tutulmasını ve onaylanmasını sağlamak,

4)-Yönetim kuruluna, aylık olarak mali bilanço ve mali dengeyi hazırlayıp bildirmek,

5)-Sendikaya üye olan, istifa veya ihraç edilen ve disiplin cezası olan üyelerin durumlarını kayıtlara işlemek, aidat durumlarını düzenleyerek, gerekli bildirimleri yapmak,

6)-Sendika aidatlarının tahsilini sağlamak,

7)-Sarfiyatın bütçe çerçevesinde yapılmasını ve bütçe tasarrufunu sağlamak,

8)-Personel ücretleri ile diğer ödemeleri, bütçe çerçevesinde yapmak,

9)-Sendikanın mali konulardaki, gelişmesini sağlayıcı önlemler almak, gelişmeyi engelleyen hususları yönetim kuruluna ve gerektiğinde diğer organlara bildirmek,

10)-Sendika adına basına ve kamuoyuna beyanat vermek, açıklama yapmak, ivedi olmayan hallerde bu işleri diğer yönetim kurulu üyeleri ile anlaşarak yapmak,

11)-Sendikanın amaçlarıyla ilgili yayınların yürütümünü sağlamak,

12)-Sendikanın kurucu ve yöneticilerinin, genel yönetim kurulu üyelerinin kendileri, eşleri ve velayetleri altında bulunan çocuklarına ait, düzenleyip notere verecekleri mal bildirimine ait noterden aldıkları belgeleri, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 29’uncu maddesi hükmü uyarınca, genel yönetim kurulu karar defterinin özel bir sayfasına yazar ve bu belgeleri denetçilere vererek, genel yönetim kurulu karar defterini denetçilere imzalatır.

Ayrıca genel mali sekreter, mali hususta en yüksek amirdir. Sendikanın mali konularla ilgili her çeşit yazışma ve işlemlerinde, gelir ve giderlerinden, birinci derecede sorumludur. Bütçeye aykırı sarfiyattan, şahsen yönetim kurulu ile genel kurula karşı sorumludur. Tüzüğe aykırı işlemlerden dolayı, yönetim kuruluna ve gerektiğinde diğer ilgili tüm organlara bilgi vermekten ayrıca sorumludur.

 

Madde 17)-Sendikanın Faaliyetleri:    

Mevzuat ve sendikal geleneklerden kaynaklanan hak, yetki ve görevleri kullanmaktan başka sendikanın başlıca faaliyetleri şunlardır.

1)-Toplu iş sözleşmesi imzalamak,

2)-Toplu iş uyuşmazlığında ilgili makama, arabulucuya, hakem kuruluna, iş mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak,

3)-Üyelere adli yardımda bulunmak, çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetten doğan hususlarda, üyelerini temsilen veya yazılı başvuruları üzerine hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya bu münasebetle açtığı davalardan ötürü ehli olmak,

4)-Mevzuat ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,

5)-Bağışta bulunmamak kaydıyla, evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandıklar kurulmasına (nakit mevcudunun %5’inden fazla olmamak şartı ile kredi vermek suretiyle) yardımcı olmak,

6)-Greve karar vermek ve grevi yönetmek,

7)-Üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak kurs ve konferanslar düzenlemek, sağlık ve spor tesisleri açmak, kütüphane kurmak, amaç, ilkeleri ve faaliyetleri doğrultusunda, radyo ve televizyonlara program hazırlamak, gazete, mecmua, dergi, bülten, broşür, afiş, bildiri vb. basın ile yayın organları çıkarmak ve yayımlamak, işçilerin boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirebilmeleri için imkan sağlamak,

8)-Amaç ve ilkelerinin gerektirdiği her nevi mülkü edinmek, edinilen mülkler ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmak,

9)-Uluslararası işçi kuruluşlarına delege, temsilci, gözlemci göndermek ve çağırmak,

10)-Sendika mensuplarının aile fertleri sendikanın manevi üyeleridir. Bu itibarla, sendika mensupları ve aile fertleri sendikanın kültürel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerinden yararlanırlar.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Ortak Hükümler:

 

Madde 18)-Görev Devri:

Genel başkan herhangi bir nedenle, görev başında bulunamadığı sürelerde imza, yetki ve görevleri genel sekreter, onun yokluğunda genel mali sekreter tarafından kullanılır ve yürütülür.

 

Madde 19)-Yazışmaların İmzası:

Sendika yazışma ve işlemlerinin iki imza ile yapılması şarttır. Bunlardan mali konularla ilgili yazışma ve işlemler, genel başkan ile genel mali sekreter tarafından imzalanır. Genel mali sekreterin yokluğunda mali konularda, genel sekreter imzaya yetkilidir.

Genel başkanın bulunmadığı hallerde, yazışma ve işlemler, genel sekreter ile genel mali sekreter, tarafından imzalanır.
Madde 20)-Genel Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Genel denetleme kurulu, merkez genel kurul tarafından, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 6’ıncı maddesinde sayılan niteliğe sahip olanlar içinden, gizli oyla seçilen üç asıl üyeden teşekkül eder. Asıl üye sayısı kadar yedek üyede seçilir. Genel denetleme kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda, kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçer.

Genel denetleme kurulu, üç ayda bir sendika merkezinde toplanarak denetim görevini yerine getirir. Genel denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki denetimcinin bir araya gelmesi şarttır. Genel denetleme kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Genel denetleme kurulu kararlarına yalnız asıl üyeler katılır. Genel denetleme kurulunun asıl üyelerinden birinin kurul üyeliğinden ayrılması veya boşalma halinde, boşalan üyenin yerine yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yedek üyenin çağrılmasından sonra, genel denetleme kurulu yeniden iş bölümü yapar.

Genel denetleme kurulu denetimlerini sendika merkezinde yapar. Denetim sırsında, sendikaya ait belge veya defterleri sendika merkezinden dışarıya çıkaramaz. Genel denetim defteri ve denetleme kurulu kararlarının muhafazasından, denetleme kurulu başkanı, denetleme kurulu üyesi ve raportör’ü müştereken sorumludur.

Genel denetleme kurulu, ana tüzüğe uygun olarak idari ve mali denetimi yaparak, ara raporunu sendika başkanlığına verir. Devre sonu raporunu ise merkez genel kuruluna sunar.

Genel yönetim kurulu faaliyetlerinin merkez genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.

 

 

Genel yönetim kurulunun çağrısı üzerine, şubelerde gerekli denetimi yapar. Genel denetleme kurulu, kanuni ve gerektirici haklı sebeplerini açıklamak suretiyle, genel yönetim kurulundan, merkez genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Genel denetleme kurulunca, merkez genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin kararın oybirliği ile alınması şarttır.

Genel denetleme kurulu, yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında, sendikanın mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde, durumu genel yönetim kuruluna bir raporla bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere, yukarıda belirlenen fiil veya fiilleri işleyenlerin, geçici olarak görevden el çektirilmesini ister.

Genel denetleme kurulunun bu isteğini, genel yönetim kurulunun kabul etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararında ısrar etmesi halinde, genel denetleme kurulu, genel yönetim kurulundan, merkez genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırmasını isteyebilir. Bu halde genel denetleme kurulu oy çokluğu ile karar vermesi şarttır.

Görevden bu yolla el çektirilenlerin, merkez genel kurulu tarafından görevlerine iadelerine veya sendikadan ihraçlarına karar verilebilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirdikleri süreye ait sendikadan almaları gereken ücret veya sosyal hakları varsa sendikaca ödenir

Genel denetleme kurulu, denetim görevi ve çalışmalarını yaparken, 1 Nisan 1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmi gazetede yayımlanan, ‘işçi ve işveren sendika ve konfederasyonlarının denetimine ilişkin tüzük’ hükümlerine uymak zorundadır.

Madde 21)-Genel Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri:
A-Yapısı:

1)-Genel disiplin kurulu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 6’ıncı maddesinde sayılan niteliğe sahip olanlar içinden, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere merkez genel kurulu tarafından gizli oyla seçilir. Genel disiplin kurulu, seçimi takip eden bir ay içersinde bir araya gelerek aralarından, bir başkan ve sekreter seçerek görev bölümü yapar.

2)-Genel disiplin kurulu üyeliklerinden birinin, herhangi bir nedenle boşalması halinde, yerine görev yapmak üzere, genel yönetim kurulu tarafından, yedek üyelerden biri davet edilir. Genel disiplin kurulu başkanının veya sekreterinin ayrılması halinde yeniden yapılacak seçim, yedek üye katıldıktan sonra gerçekleştirilir.

B-Görev ve Yetkileri:

1)-Genel disiplin kurulu, genel yönetim kurulunun kendisine sevk ettiği işler ile şube disiplin kurulu kararlarına itiraz eden ilgilinin müracaatı üzerine, gerekli inceleme ve soruşturmayı yaparak, en geç üç ay içinde sonuçlandırır.

2)-Genel disiplin kurulu, kendisine sevk edilen konuları görüşmek üzere, en geç on beş gün içinde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Başkanın bulunmadığı hallerde, bu görevi sekreter yürütür. Genel disiplin kurulu en az iki disiplin kurulu üyesi ile bir araya gelmesi şarttır. Genel disiplin kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Hakkında inceleme yapılan kişi, disiplin kurulu üyesi ise, hakkındaki dosyaya münhasır olmak üzere, görevinden çekilmiş sayılır. Görevden çekilmiş sayılanların yerine, yedek üyelerden biri çağrılır.

3)-Genel disiplin kurulu, kendisine intikal edilen olayı aydınlatmak üzere gerekli gördüğü araştırmayı yapar, tanık dinler, bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

4)-Yazılı savunması alınmaksızın üye hakkında ceza verilemez. Ancak, yazılı çağrıya uymayarak savunma yapmayan üyelerin gıyabında karar verilebilir.

5)-Genel disiplin kurulunun kararı ilgili kişilere yazılı olarak tebliğ edilir. Kararlar, tebliğ müteakip otuz gün içersinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir. Bu süre içerisinde, ilgililerin karara itiraz etmeleri halinde, karar merkez genel kurulunda görüşülür.

6)-Genel disiplin kurulu, sendika tüzüğünün amaç ve ilkelerine, genel kurul kararlarına, tüzükle ilgili yönetmenliklere aykırı hareket ettiği ileri sürülen, sendika organları ve üyeleri hakkında, soruşturma yaparak uyarı, kınama ve ihtar cezalarından birini ya da suçsuzluk kararını verir. İlgili ya da ilgililer hakkında, merkez genel kurulu tarafından kesin karar verilinceye kadar, önlem niteliğinde geçici olarak işten el çektirme kararı verebilir. Disiplin kurulu aldığı tüm kararları genel kurula sunar.
Madde 22)-Şube Kurulması, Şubelerin Birleştirilmesi veya Kapatılması:
1)-Genel yönetim kurulu, ana tüzük hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç olan yerlerde yeni şubeler açabilir. Genel yönetim kurulu, yeni açılan şubelerin organlarını oluşturuncaya kadar, şubenin ilk genel kurul ve seçim tarihine kadar işlemleri yürütmek ve şubeyi temsil etmek üzere, geçici müteşebbis yönetim kurulunu atamaya, atananlara ödenmesi gereken ücret ve diğer sosyal hakları belirlemeye yetkilidir.

2)-İhtiyaca göre mevcut şubelerin birleştirilmesi veya kapatılması, merkez genel kurul kararıyla yapılır. Merkez genel kurulunca yetki verilmesi halinde, şubelerin birleştirilmesi veya kapatılmasına ilişkin işlemler, genel yönetim kurulunca yapılır.
Madde 23)-Şube Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları:
1)-Şube genel kurulu, şubenin en yüksek karar organıdır. Şube genel kurulu, olağan olarak en geç dört yılda bir toplanır.

2)-Şube genel kurulu, şubenin faaliyette bulunduğu mahallede, genel yönetim kurulunca tespit edilerek bildirilen yer, gün ve saatte toplanır. Genel yönetim kurulu kararı ile yazılı bildirim yapılmadan, şube genel kurul toplantısı yapılamaz.

3)-Genel yönetim kurulunca tespit edilerek bildirilen yer, gün ve saat dışında yapılan şube genel kurulları geçersizdir. Bu durumda, genel yönetim kurulu veya görevlendirileceği kişiler tarafından, yasal ve idari işlemler yerine getirilmek suretiyle, şube genel kurulu yenilenir. Genel yönetim kurulunun kararına uygun olarak, şube genel kurulunun toplanması için yapılması gereken işlemlerin, şube yönetim kurulunca zamanında yapılması veya sürüncemede bırakılması halinde aynı usule göre işlem yapılır.

4)-Şube genel kurulu, genel yönetim kurulunca re’sen, şube yönetim kurulunun veya şube denetleme kurulunun kararı, üye veya delegelerin 1/5’inin talebi ve genel yönetim kurulunun kararı ile olağanüstü toplanır. Şube genel kurulu toplantısının gündemi, yeri, günü ve saati en az on beş gün önce o mahallede yayınlanan bir gazete, o mahallede gazete yayınlanmıyorsa mahalli imkan ve vasıtalardan yararlanmak suretiyle ilan olunur. Durum en az on beş gün önceden, o yerin en büyük mülki amirine bildirilir. Şube genel gündeminde seçimler olması halinde, mülki amirliğine bildirilen evrakların ilçe seçim kuruluna bildirilmesi zorunludur. Olağanüstü şube genel kurul toplantılarında, sadece gündemde belirtilen maddeler görüşülür.

5)-Şube genel kurulu üyelerden, üye sayısı 100’ü aştığı takdirde öncü işçilerden belirlenen delegelerden oluşur. Şube yönetim ile denetleme ve disiplin kurulu asıl üyeleri şube genel kuruluna delege olarak katılır. Şube genel kurlu delege sayısı, yönetim ile denetleme ve disiplin kurulu asıl üyeleri hariç 100 kişiden oluşur.

6)-Delegelerin delegelik sıfatları, yapılacak olan genel kurul için, seçildikleri tarihten itibaren başlar ve bir sonraki olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar devam eder.

7)-Şubeye bağlı işyerlerinin delegeleri ayrı ayrı seçilir. Bir işyerinde çalışan üye sayısı delege seçmeye yetmiyor ise, birden fazla işyeri birleştirilmek suretiyle, delege seçimi yapılabilir.

8)-Genel yönetim kurulu, üye sayılarına göre, şubeye bağlı işyeri veya işyerlerinden her birinden seçilecek delege sayısını belirleyerek, şubeye yazılı olarak bildirir. Delege sayısının tespitinde, yarıdan fazla sayılar tam kabul edilir.

9)-Kanuna, ana tüzüğe, merkez genel kurul kararlarına, ilgili yönetmenliğe ve genel yönetim kurulu kararlarına aykırı veya usulsüz şekilde yapılan delege seçimleri, genel yönetim kurulu kararı ile yenilenir.

10)-Merkez genel kurulu için uygulanan toplantı usul ve esasları, şube genel kurulu içinde uygulanır. Delege seçimi usul ve esasları, merkez genel kurulu veya genel yönetim kurulunca çıkartılacak bir yönetmenlikle tespit edilir.
Madde 24)-Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Şube genel kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

1)-Organların seçimi,

2)-Şube yönetim kurulu ve şube denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi,

3)-Şube yönetim kurulu ve şube denetleme kurulunun ibrası,

4)-Merkez genel kuruluna asıl delegelerin ve aynı sayıda yedek delegelerin seçimi,

5)-Mevzuat ve ana tüzükte belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması,

6)-Şube genel kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.
Madde 25)-Şube Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Görevleri:
Şube yönetim kurulu, biri şube başkanı olmak üzere en az üç, en çok beş asıl üyeden teşekkül eder.           Şube yönetim kurulu, şube genel kurula katılan üye veya delegeleri arasından, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 6’ıncı maddesinde sayılı niteliğe sahip olanların içinden serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilir.

Şube genel kurul delegesi olmayanların, şube başkanı veya şube yönetim kurulu üyeliğine aday olabilmeleri, şube genel kurulu delegelerinden en az 1/5’inin teklifiyle olur. Adaylar, şube başkanı veya şube yönetim kurulu üyesi adayı olarak seçime girerler.

Şube başkanı, tek dereceli adaylık esasına göre seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday olanlar arasından seçilir. Şube başkanı ile birlikte şube yönetim kurulu asıl üye sayısı kadar, yedek yönetim kurulu üyesi seçilir.

Genel yönetim kurulu, şubelerin üye sayılarına göre, şube yönetim kurulu üyelerinin sayısını ve unvanlarını belirler.

Şube yönetim kurulu, görev bölümünü seçimleri takip eden bir ay içinde, genel yönetim kurulunun görevlendireceği üyenin gözetiminde ve genel yönetim kurulunun onayı ile yapar. Aksi takdirde görev bölümü, genel yönetim kurulunca re’sen yapılır.

Şube yönetiminde görev değişikliği, şube yönetim kurulunun yazılı talebi ve genel yönetim kurulunun görevlendireceği üyenin gözetiminde, genel yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

 

Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

1)-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, yetkisi dahilinde bulunan harcamaları karara bağlamak ve usulüne uygun olarak harcama yapmak, harcamalarla ilgili kararların onaylı birer örneklerini, harcama evrakı ile birlikte, harcamanın yapıldığı ayı takip eden ayın, en geç 5’ine kadar inceleme ve gereği yapılmak üzere genel merkeze göndermek,

2)-Şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlamak, şube genel kurulunu, genel yönetim kurulunun kararı yazılı bildirimi üzerine, olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak, genel yönetim kurulunun kararına uygun olarak, şube genel kurulunun yapılması için gerekli işlemleri yapmak, şube genel kuruluna uygun olarak, şube genel kurulunun yapılması için gerekli işlemleri yapmak, şube genel kuruluna sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak,

3)-Şubeye bağlı işyerlerinde, işçi meclisleri tarafından seçilerek görev yapacak işyeri sendika temsilcilerinin atanması veya değiştirilmesi için, genel yönetim kuruluna teklifte bulunmak, şubeye bağlı işyerlerinde görev yapan temsilcileri aylık toplantıya çağırmak,

4)-Şubenin yetki ve sorumluluk alanında bulunan işyerlerinde, üye kayıt etmek, üye kayıt ve üyelikten çekilme bildirimlerini süresi içerisinde genel merkeze göndermek,

5)-Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan üyelerin müracaatlarını incelemek, işverenler ve ilgili mercilerle görüşmek veya yazışma yapmak suretiyle sonuçlandırmak, mahallinde sonuçlandırılmayan konuları genel merkeze intikal ettirmek,

6)-6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 18’inci maddesi hükmü gereğince, toplu iş sözleşmesinden yararlanacak işçilerin, sendikaya ödenmesi gereken üyelik ve dayanışma aidatlarının işverenlerce kesilebilmesi için üye ve işçi listelerini işyerlerine bildirmek, üye ve dayanışma aidatı kesintilerinin sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına yatırılmasını, üyelik ve dayanışma aidatı kesinti listelerinin sendikaya gönderilmesini talep ve takip etmek,

7)-Şube harcamaları için gönderilen avansı, ilgili banka hesabından, en az iki yönetim kurulu üyesinin imzası ile çekmek, avansın harcama fazlası olan kısmının banka hesabında muhafazasını sağlamak,

8)-Şubenin kullanımına tahsis edilen hizmet aracının ve demirbaş eşyanın kullanımı ve en iyi şekilde korunmasını sağlamak,

9)-Genel yönetim kurulunca yetki verilmesi halinde, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, görüşme tutanaklarının birer örneğini en geç yedi gün içinde sendika genel merkezine göndermek, toplu iş sözleşmesi imzalamak, toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin toplu iş sözleşmesi taslaklarını “işyerlerinde kurulacak olan işçi meclisleriyle birlikte” hazırlamak ve çağrı tarihinden on beş gün önce genel yönetim kurulunun onayına sunmak, genel yönetim kurulunun vereceği yetki ve onay ile ek protokol imzalamak,

10)-Şubede tutulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını ve muhafazasını sağlamak,

11)-Ana tüzük, genel kurul kararları, genel yönetim kurulu kararları ve yönetmenliklerde düzenlenen konular dışında harcama yapmamak, borç para vermemek,

12)-Şubeler, sendikanın amaçlarına, ilke ve prensiplerine uygun olmayan faaliyet ve beyanda bulunmamak,

13)-Sendika yetkili organları ve genel yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yapmaktır.
Madde 26)-Şube Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları:
Şube yönetim kurulu, şube başkanının başkanlığında ayda bir toplanır. Şube yönetim kurulu, şube başkanının raporlu veya izinli olduğu ya da yurt dışında bulunduğu tarihlerde, olağan toplantısını şube sekreterinin başkanlığında yapar. Şube yönetim kurulu, şube başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

Şube yönetim kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde toplantıya başkanlık eden üyenin katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Şube yönetim kurulu kararlarını açık oylama ile alır. Şube yönetim kurulu, oylamanın gizli yapılmasına karar verebilir. Şube yönetim kurulu üyeliklerinden boşalma olması halinde, genel yönetim kurulu boşalan üyeliğin yedeklerden biri ile tamamlanması için gerekli işlemleri yapar.

Şube yönetim kurulunun olağan toplantılarına, toplantı günü ve saati tebliğ edilmesine rağmen, mazeretsiz olarak üst üste iki kez katılmayan şube yönetim kurulu üyesi, şube yönetim kurulunun talebi üzerine, genel yönetim kurulunca, yazılı olarak ikaz edilir. Şube yönetim kurulu üyesi toplantıya mazeretsiz olarak yine katılmazsa, yönetim kurul üyeliği düşer. Genel yönetim kurulunca, yerine yedek üye çağrılır.

Madde 27)-Şube Yönetim Kurulunun Görev Bölümü ve Yetkileri:
1)-Şube Başkanı;

Şube başkanı, şube yönetim kurulu adına şubeyi temsil eder. Şube yönetim kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde toplantı ve komisyon başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir.

Şube başkanı, şube adına gönderilen avansları banka hesabında bulundurmak, ihtiyaçtan fazlasını çekmemek ve çektirmemek, kanun ve ana tüzük hükümlerine, genel kurul ve genel yönetim kurulu kararlarına aykırı harcama yapmamak, tek imza ile para çekmemek, harcama belgelerini mevzuata uygun şekilde düzenlettirmek, şubeye tahsis edilen araç ve demirbaşları en iyi şekilde muhafaza etmek ve ettirmek, toplu sözleşme işlemlerini ve müzekkerelerini genel yönetim kurulundan aldığı yetkiye uygun takip etmek, yetkilerin düşmemesi için özen göstermek, şubelerin tüzel kişiliğinin olmaması nedeniyle, şubenin üye sayısını takip etmek, üye kaybına meydan vermemek, üye sayısındaki değişiklikleri genel yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek, şube yönetim kurulunun görevlerini yerine getirirken, kanun tüzük, merkez genel kurul ve genel yönetim kurulu kararlarına uygun davranmak, şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, görevini gereği gibi yapmak, bu hususta her türlü tedbiri almak,

Şube sekreteri ile şubenin yazışmalarını, şube mali sekreteriyle birlikte muhasebeyle ilgili evrakı imza eder. Şubenin bankada bulunan hesabından şube mali sekreteri veya şube yönetim kurulu üyelerinden birisiyle birlikte çift imzayla birlikte para çeker.

 

2)-Şube Sekreteri;

Şube başkanının raporlu veya izinli olduğu ya da yurt dışında bulunduğu tarihlerde, şube başkanının görev ve yetkilerini kullanır. Şube bürolarını yönetir. Şube yönetim kurulu gündemini hazırlar. Şube yönetim kurulu ve şube başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirir. Şube faaliyet sahasında bulunan sendikasız işçilerin sendikaya üye olması için gerekli çalışmaları yapar. Sendika üyelerinin mesleki ve sendikal eğitimlerinin sağlanması için her türlü tedbiri alır. Konuyla ilgili olarak şube yönetim kuruluna teklifler sunar.

 

3)-Şube Mali Sekreteri;

Şube mali sekreteri, şubenin mali konulardaki işlemlerini, ana tüzük ve yönetmenlik hükümleri çerçevesinde yerine getirir.
Madde 28)-Şube Denetleme Kurulu:
1)-Şube denetleme kurulu, şube genel kurul tarafından, şube genel kuruluna katılan üye veya delegeler arasından, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 6’ıncı maddesinde sayılı niteliğe sahip olanların içinden seçilen üç asıl, üç yedek üyeden teşekkül eder.

2)-Şube denetleme kurulu, şube yönetim kurulunun faaliyetlerini ana tüzük, mevzuat ve şube genel kurulu kararlarına uygun olarak yapıp yapmadığını üç ayda bir denetleyerek, raporunu şube başkanına verir.

3)-Şube denetleme kurulu denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki denetimcinin bir araya gelmesi şarttır. Şube denetleme kurulu kararlarını oy çokluğuyla alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Devre sonu raporunu şube genel kuruluna sunar.

Madde 29)-Şube Disiplin Kurulu:
Şube disiplin kurulu, şube genel kurulu tarafından, şube genel kuruluna katılan üye veya delegeler arasından, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 6’ıncı maddesinde sayılı niteliğe sahip olanların içinden, üç asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder.

Şube disiplin kurulu, kendisine sevk edilen konuları görüşmek üzere, en geç on beş gün içinde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Başkanın bulunmadığı hallerde, bu görevi sekreter yürütür. Genel disiplin kurulu en az iki disiplin kurulu üyesi ile bir araya gelmesi şarttır. Genel disiplin kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Şube disiplin kurulu, sendikanın ana tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden sendika üyeleri hakkında soruşturma yaparak, suçlu bulursa uyarı, kınama veya ihtar cezası verir.

Şube disiplin kurulu uyarı, kınama veya ihtarın dışındaki cezaları gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı raporları, sendika genel merkezine gönderilmek üzere şube başkanına sunar.
Madde 30)-Sendikanın Gelirleri:
1)-Üyelik ve dayanışma aidatları,

2)-Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre yapacağı faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

3)-Eğlence, konser vb. gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

4)-Bağışlar,

5)-Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından elde edilen kazançlar, nakit mevcudunun %40’ndan fazla olmamak kaydıyla, tüketici kooperatifleri ile sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapılması halinde, oluşacak kâr paylarından oluşur.
Madde 31)-Sendikanın Giderleri:
1)-Sendikal faaliyetlerin ve örgütlenme çalışmalarının yürütülmesi için, gerekli olan her türlü harcama ve masraflar. Kanun, ana tüzük, tahmini bütçe hükümleri ve merkez genel kurul kararları gereğince yapılır. Sendika acil harcamalar için, kasasında 2.500,00 lira’ya kadar para bulundurabilir.

2)-Sendikanın normal çalışma giderleri dışındaki giderleri aşağıda gösterilmiştir.

a)-Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili harcamalar,

b)-Üye olunan üst kuruluşlara ödenen üyelik aidatları ve diğer katkı payları,

c)-Grev uygulaması sırasında yapılan giderler,

d)-Eğitim ve basın yayın masrafları,

e)-Kanun, ana tüzük, tahmini bütçe hükümleri, genel kurul kararları gereğince yapılan her türlü harcamalar.

3)-Sendika, gelirlerinin %10’unu üyelerinin teknik ve mesleki eğitimi ile tecrübelerini artırmak için kullanır.

4)-Genel yönetim kurulu, sendikanın nakit gelirlerinin %5’ini aşmamak kaydıyla, sosyal amaçlı harcama yapabilir.

5)-Sendika, amaç ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz, bağışta bulunamaz.

6)-Sendika, genel yönetim kurulu kararıyla, nakit mevcudunun %10’unu aşmamak kaydı ile yurt içi ve yurt dışındaki doğal afet bölgelerine doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla, konut, eğitim ve sağlık tesisleri kurulması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.
Madde 32)-Sendika Üyelik ve Dayanışma Aidatı:
Sendikanın ekonomik olarak, zorunlu giderlerini karşılayıp ayakta kalabilmesi ve güçlü olup üyelerine daha fazla hizmet sağlayabilmesi için, üyelik ve dayanışma aidatı aylık on beş lira ödenir. Üyeler veya üye olmayan işçiler, aylık üye veya dayanışma aidatlarını, ödemek istedikleri tarihten itibaren, banka vasıtasıyla veya makbuz karşılığı sendikalarına ödeyebilirler. Üyeler veya üye olmayanlar, aylık üye veya dayanışma aidatı ödemelerini, istedikleri zaman durdurma hakkına sahiptirler.
Madde 33)-Sendikanın Tutacağı Defterler:
Sendika, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 30’uncu maddesinde öngörülen defter ve kayıtları tutar. Bu kapsamda;

 

a)-Üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri,

b)-Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu defterleri,

c)-Gelen ve giden evrak kayıt defteri ile zimmet defteri,

d)-Aidat kayıtları, yevmiye ve envanter defteri ile defteri kebir,

e)-Gelirlere ilişkin kayıt ve defterler,

ı)-Sendika yardımcı defterler tutabilir.

 

04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre, sendikanın parasıyla alınan ve demirbaş sınıfına göre her türlü eşya veya malzeme, demirbaş defterine kaydedilir.

Genel yönetim kurulu, genel denetleme kurulu ve genel disiplin kurularının karar defterlerine yazılacak kararların bu kurulların üyeleri, genel kurul kararının, merkez genel kurulu divan üyelerince imzalanması zorunludur.

Sendika, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 30’uncu maddesi gereğince, tutmuş olduğu defterleri, her olağan genel kurulu izleyen on beş gün içinde notere tasdik ettirir.

Sendika, defter ve belgeleri ait yılı takip eden takvim yılından başlayarak, on yıl süreyle muhafaza eder. Sendika hesap dönemi takvim yıldır.
Madde 34)-Başka Sendika Yönetimlerinde Görev Alma ve Kurucu Olma:
İşyerlerinde çalışırken Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS) yönetim, denetleme ve disiplin kurullarına aday olup seçimle göreve gelenler, işten çıkartıldıklarında geçimlerini sürdürmek için, iş buldukları başka bir işkolunda çalışırken, çalıştıkları işkolunda faaliyet yürüten, başka bir sendikanın yönetim, denetleme ve disiplin kurullarına, üyeler veya delege işçiler tarafından aday gösterildiklerinde, görev alma ve sendika kurucusu olma haklarına sahiptirler.

 

Madde 35)-Kıdem Ödenekleri ve Sosyal Güvenlik Hakları:

1)-Sendika personelinin iş akitleri fesih edildiği takdirde, iş kanunu hükümleri uygulanır.

2)-Sendika ve şube yönetim kurullarında profesyonel olarak görev yapan yöneticilerin bu görevlerinden, seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi istekleriyle çekilmek suretiyle ayrılmaları ve sendikadan talepte bulunmaları halinde, kıdem ve ihbar tazminatları kendilerine ödenir.

3)-Sendika kademelerinde görev yapan ücretli personel yöneticilere, her takvim yılı için dört aylık ücretleri tutarından fazla olmamak üzere, merkez kurulunca tespit edilen ikramiye verilir.

4)-Sendika ve şube yöneticileri ile çalışanlarının sosyal güvenlik, sigorta ve dinlenme haklarını garanti eder. Bu konuda bir yönetmenlik düzenler.

5)-Sendika ve şubesi yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üyeler veya çalışanların görevleri ile ilgili olarak uğrayacakları kazadan dolayı ölümleri halinde, mirasçılarına yasal hakları verilir. Ancak, dava açıldığı takdirde yapılan ödemeler, hükme konu olan meblağdan mahsup edilir.

6)-Sendika ve şubelerinde profesyonel olarak görev yapan yönetim kurulu üyeleri, her yıl 25 günlük yıllık ücretli izin hakkına sahiptir. Aksine bir yönetim kurulu kararı olmadıkça, yıllık ücretli izinler, izne hak kazanılan yıl içerisinde kullanılır.

 

 

Madde 36)-Mal Bildirimi:

Sendika ve sendika şubelerinin yönetim kurulu asıl üyeleri, göreve seçildikleri tarihten itibaren üç ay içinde kendilerinin ile eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 29’uncu maddesi gereğince, 3628 sayılı Mal Bildirme Kanunu ve Yönetmenlik hükümlerine uygun olarak doldurulacak mal varlığı beyanını notere vermek zorundadır. Yönetim kurulu yedek üyeleri ise, asıl üye olarak görevlendirdikleri tarihten itibaren, üç ay içinde vermek zorundadır.

Mal varlığı bildiriminin verildiğini gösteren noterlikten alınan belgeler, sendika veya sendika şubesinin denetleme kurullarına verilir. Bu belgeler, sendika veya şubelerin yönetim kurullarının karar defterlerinin özel bir sayfasına yazılır ve denetleme kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

Mal bildiriminde bulunan kişiler, görev süreleri sonunda tekrar seçildiklerinde, Kanun ve ilgili yönetmenlik hükümlerine uygun olarak yeniden, seçildikleri tarihten itibaren üç ay içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır.

Sendika ve sendika şubelerinin yönetim kurulu üyeleri, görevlerinin devamı sırasında, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemek zorundadır.

Madde 37)-Yolluklar ve Ücret Kayıpları:

Sendika merkez genel kurulu toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında görevli olan üye veya delegelerin yol masrafları ile yollukları sendika tarafından ödenir.

Sendika veya şubelerin yönetim ile denetleme ve disiplin kurullarında görevli üyelerin toplantılara katılmaları dolayısıyla, varsa ücret kayıpları ile yolluklar sendikaca ödenir.

 

Madde 38)-Sendikanın Görev Alanındaki Çeşitli Hükümler:

1)-Genel yönetim kurulu, ana tüzükte adı geçen yönetmenlikleri hazırlar, uygular ve gerektiğinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

2)-Sendika, genel başkan ve genel yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin imzası ile kurumsal olarak borçlanabilir.

3)-Genel yönetim kurulunca, şube yöneticilerinin profesyonel olarak çalıştırılabilmesi için, şubeye bağlı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye veya işçi sayıları esas alınır. Genel yönetim kurulunca, şube başkanının profesyonel olarak çalıştırılabilmesi için, şubeye bağlı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye sayısı en az beş yüz olması zorunludur. Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye sayısı binden fazla olması halinde, şubede çalışacak olan profesyonel yönetici sayısını, genel yönetim kurulu yeniden belirler.

4)-Sendika, şube, temsilcilik ile irtibat büroları organlarında görev yapmakta iken vefat edenlerin, hizmetleri ile ekonomik ve sosyal durumlarını birlikte değerlendirmek suretiyle, eş ve çocuklarına veya diğer yasal mirasçılarına, sendika adına yardımda bulunabilir. Öğrenim gören çocukları varsa, öğrenim gören çocukları için, öğrenim süresince burs verebilir. Yapılacak yardım ve bursların miktarını merkez yönetim kurulu belirler.

5)-Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye sayısı beş yüzün altında ise, şubeye bağlı işyerinin özelliklerini, coğrafi dağılımını, şubenin sorumluluk alanında bulunan işyerlerinin niteliklerini ve çalışan işçi sayısını, şubenin gelişme potansiyelini, hizmet gereklerini ve diğer koşullarını birlikte değerlendirmek suretiyle, şube başkanının profesyonel olarak çalıştırılmasına veya profesyonelliğin devamına karar verebilir. Bu halde şube başkanına ödenecek ücret ve diğer sosyal hakları genel yönetim kurulu belirler. Kuruluş safhasında veya çalışmaların yoğun olması halinde, yukarıdaki kayıtlara bağlı kalmaksızın genel yönetim kurulu belirleyeceği süre boyunca, şube başkanı veya şube sekreterini geçici olarak çalıştırabilir.

6)-Genel yönetim kurulu tarafından, mevcut üyeler ve üye olacaklarla ilgili alınacak tüm kararlar, işyerlerinde oluşturulacak olan işçi meclisleriyle tartışıldıktan sonra karara bağlanır.

 

Madde 39)-Demirbaşların Satış ve Terkindeki Usul ve Esaslar:

Mal iktisabı, Demirbaşların Satış ve Terkini;

1)-Sendika ana tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleşmesi için taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Genel yönetim kurulu, tahmini bütçe esaslarına göre bu görevi yerine getirir.

2)-Demirbaşların satış ve terkini gerektiren nedenler.

a)-Demirbaş eşyanın, kullanılmayacak şekilde yıpranmış olması, onarımının ekonomik olmaması, verimliliğinin azalması, hasar görmesi, kaybolması veya çalınması ve bunun gibi durumlarda ilgililerce tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanak, demirbaş eşyanın terkin nedeni açıkça yazılır. Tutanak, ilgililer tarafından genel yönetim kurulu onayına sunulur. Genel yönetim kurulunun onayına ilişkin karar ile birlikte, demirbaş eşya kayıttan düşülür.

b)-Kayıttan düşülen demirbaşların, demirbaş defterindeki sırasına gerekli açıklama yazılır.

c)-Kayıttan düşürülen, ihtiyaç fazlası olan veya kullanılamayan demirbaşların pazarlık veya ihale yoluyla satışları, genel yönetim kurulu kararı ile yapılır. Satıştan elde edilecek gelirler, sendika hesabına gelir kaydedilir.

d)-Mülkiyeti sendikaya ait olan, sendika ve şubelerinin kullanımında bulunan araçlar, genel yönetim kurulu kararı ile pazarlık veya ihale yoluyla satılabilir. Satıştan elde edilen gelirler, sendika hesabına gelir kaydedilir.

 

Madde 40)-Sendikanın Feshi ve Mallarının Devri:

Sendika merkez genel kurulu, sendikanın feshine karar verebilir. Merkez genel kurulu tarafından, sendikanın feshine karar verilebilmesi için, ana tüzüğe göre merkez genel kuruluna katılma hakkına sahip olan üye veya delegelerin en az 2/3’ünün toplantıya katılması şarttır. Bu surette çoğunluk elde edilemezse, merkez genel kurulu, kanuna uygun olarak ikinci defa toplantıya davet edilir. Bu toplantıda, fesih konusunun görüşülmesi için mevcut üye veya delegelerin 1/3’ünün katılması şarttır.   Fesih hakkında, hazır bulunan üye veya delegelerin 2/3’ünün oyu ile karar alınır.

Sendika, merkez genel kurulu kararıyla fesih edildiği veya feshine karar verildiği takdirde, mal varlığı genel kurula katılan üye veya delegelin uygun gördüğü işçiler için çalışmaları, Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS)’in amaç ve ilkelerine denk düşen sendikaya devredilir.

 

Madde 41)-Yürürlük:

Ana tüzük Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS)’in kuruluşuyla birlikte yürürlüğe girer.

 

Madde 42)-Yürütme Kurulu:

Sendikayı, ilk genel kurul tarihine kadar, Metin Burak, Yusuf Kibar, İsmail Doru, Yaşar Kula, Yasemin Muratdağ, Nazile Burak ve İlyas İlhan yetkili kılmıştır.

 

Metin Burak Pervin Şahin

Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS)

Genel Başkanı Genel Sekreteri

 

Share.

Leave A Reply